Státní správa

Vyhotovujeme geometrické plány pro majetkoprávní vypořádání vlastnictví pozemků a zajišťujeme znalecké posudky. Poskytujeme činnosti související s vynětím ze zemědělského půdního fondu. Zajišťujeme také vytyčení hranic pozemků, včetně stabilizace mezníků. Provádíme zaměření podlahových a nájemních ploch pro určení kupní či nájemní ceny. Vyhotovíme podklad pro určení spoluvlastnických podílů. Zaměřujeme podlahové plochy jednotek pro prohlášení vlastníka.

Majetkoprávní odbor

Vyhotovení geometrického plánu pro oddělení částí pozemků

Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení stavby

Vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene k části pozemku

Vyhotovení ostatních geometrických plánů

Vyhotovení ověřených kopií geometrických plánů

Geodetické práce na stavbách

Budování vytyčovacích sítí

Základní vytyčení objektů

Sledování posunů a deformací stavebních objektů

Kontrolní měření stavebních objektů

Digitální zpracování dokumentace skutečného provedení staveb

Majetkoprávní – záborové elaboráty

Obstaráme soubor informací o zájmovém území a zapracujeme požadované informace do majetkoprávních elaborátů dle přání našich klientů.

Geodetické práce pro GIS obcí

Základem správného hospodaření s majetkem je úplná a přehledná evidence, ze které je patrná lokalizace předmětů tvořících majetkový soubor i vyjádření finanční hodnoty tohoto souboru. Proto vyhotovujeme soubory pasportů (zeleně, komunikací, kanalizace, územně plánovací dokumentace, veřejného osvětlení atd.), které jsou podkladové vrstvy pro geografické informační systémy (GIS).

GIS poskytuje informace na úrovni doby. Hlavním nosníkem stabilního rozvoje kteréhokoli územně-správního celku je geoaplikace, která je naplněna daty prostorového charakteru.

Výhody nasazení GIS

Minimalizujete komunikaci s katastrálním úřadem, správci inženýrských sítí a ostatními organizacemi

Získáte přehledné informace o území včetně identifikace vlastnických vztahů

Geodata budete mít propojena s dalšími informačními systémy

Vaši občané budou spokojeni s komunikací

GIS využijí jednotlivé odbory úřadu a další organizace působící v zájmovém území

Snadno si budete vizualizovat všechny své projekty

Data pro vás připravíme dle vašich požadavků. Všechna data pro vás budeme průběžně aktualizovat a zajistíme provoz vašeho GIS.

Data pro jednotlivé obce dodáváme podle jejich požadavků, tzn. formát dat přizpůsobíme na míru přímo obci a jejímu geografickému informačnímu systému.


Zajímají vás ceny námi poskytovaných služeb? Nenašli jste, co jste hledali nebo jen potřebujete odbornou radu? Kontaktujte nás, rádi vám poradíme.